Available courses

Khóa học này dành cho những bạn yêu thích môn Tin học và muốn phát triển bản thân định hướng công nghệ thông tin sau này ( Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Học máy...)

Đây là khóa học về tin học 11 sử dụng ngôn ngữ Python làm ví dụ

Đây là khóa học về toán

Đây là khóa học về toán

Đây là các bài học về Tin học khối 12

Đây là khóa học tập huấn Moodle cho học sinh

Đây là khóa học vè hình học 9